Walne Zebranie Członków Koła 30 V 2019

Walne Zebranie 30 V 2019

Koleżanki i Koledzy!
Niniejszym ogłaszamy, że Walne Zebranie Członków Koła odbędzie się 30 V 2019 r. o godzinie 18:30 w Auli Tischnera. Jednocześnie przypominamy, że kandydatury na stanowisko Prezesa KNHS UJ mogą być zgłaszane do tygodnia przed Walnym Zebraniem tj. 23 V 2019 r.

Proponowany porządek obrad:
Część organizacyjna:
1. Rejestracja uczestników Walnego Zebrania
2. Otwarcie Walnego Zebrania i powitanie zaproszonych gości
3. Wyznaczenie protokolanta
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Powołanie Komisji Skrutacyjnej
Część uroczysta:
6. Przemówienie Kuratora Koła prof. Zenona Piecha
7. Wręczenie odznak zasłużonym członkom Koła
Część sprawozdawcza:
8. Sprawozdanie z działalności Prezesa i Zarządu Koła w roku akademickim 2018/2019
9. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w roku akademickim 2018/2019
10. Sprawozdanie z działalności Sądu Koleżeńskiego w roku akademickim 2018/2019
11. Głosowanie nad udzieleniem absolutorium Prezesowi Zarządu KNHS UJ
Część wyborcza:
12. Przedstawienie kandydatów na Prezesa Zarządu KNHS UJ
13. Pytania do kandydatów na Prezesa Zarządu KNHS UJ
14. Wybór Prezesa Zarządu KNHS UJ
15. Zgłaszanie kandydatów na członków Komisji Rewizyjnej KNHS UJ
16. Wybór członków Komisji Rewizyjnej KNHS UJ
17. Zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego KNHS UJ
18. Wybór Przewodniczącego Sądu Koleżeńskiego KNHS UJ
Część podsumowująca:
19. Wolne wnioski
20. Podsumowanie i zamknięcie obrad Walnego Zebrania