V Krakowskie Spotkanie Starożytnicze „Oeconomia inepte! Gospodarka w świecie starożytnym"

W dniach 19-21 marca 2014 r. odbyła się w Krakowie kolejna odsłona konferencji naukowej Krakowskie Spotkania Starożytnicze, organizowana przez Koło Naukowe Historyków Studentów UJ. Jak co roku, do Krakowa zjechali młodzi badacze, doktoranci i studenci z ośrodków akademickich z całej Polski, aby przedstawić wyniki swoich badań, wymienić się uwagami i podyskutować. Tym razem tematem konferencji była gospodarka, a zatem ta sfera badań, która tradycyjnie nie cieszy się wielką popularnością. Mimo to konferencja spotkała się z dużym odzewem zarówno wśród studentów jak i wykładowców akademickich ciekawych tego wydarzenia. Ogółem w obradach wzięło udział 29 prelegentów z niemal wszystkich wiodących ośrodków akademickich w Polsce reprezentujących rozmaite dziedziny nauki od historii, archeologii i filologii klasycznej po filozofię, organizatorom przyświecał bowiem cel stworzenia konferencji jak najbardziej interdyscyplinarnej, w której niejednokrotnie temat antycznej ekonomii stanowił punkt wyjścia dla dalszych rozważań. Wśród wygłoszonych referatów można było posłuchać zatem zarówno o strajkach robotników egipskich, statystyce numizmatycznej, metodach wyznaczania starożytnych szlaków handlowych za pomocą datacji ceramicznych korków do amfor, hodowli jedwabników aż po filologiczne uwagi na temat handlowych formuł w modlitwach rzymskich.

Jak co roku konferencję uświetnili gościnnymi wykładami zaproszeni znani uczeni. W tym roku byli to prof. Ewdoksja Papuci-Władyka – Kierownik Zakładu Archeologii Klasycznej Instytutu Archeologii UJ, specjalistka w zakresie ceramiki greckiej i malarstwa wazowego, Kierownik Polskiej Redakcji serii Corpus Vasorum Antiquorum, autorka m.in. „Sztuki starożytnej Grecji", prof. Gościwit Malinowski, filolog klasyczny, Dyrektor Instytutu Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych  UWr, tłumacz twórczości Agatarchidesa z Knidos oraz dr Adam Izdebski, historyk specjalizujący się w historii społeczno-gospodarczej oraz środowiskowej późnej starożytności oraz Bizancjum. Ponadto dodatkową atrakcją towarzyszącą konferencji była prezentacja zbiorów numizmatycznych niedawno otwartego Muzeum im. Emeryka Hutten-Czapskiego przez kierownika Gabinetu Numizmatycznego Muzeum Narodowego w Krakowie dr hab. Jarosława Bodzka, dzięki którego gościnie część paneli konferencyjnych – poświęconych starożytnej numizmatyce mogła odbyć się na terenie muzeum.

W trosce o podniesienie poziomu merytorycznego obrad, do każdego panelu, oprócz moderatora technicznego przydzielony był wykładowca akademicki w formie eksperta czuwającego nad przebiegiem dyskusji. Wśród słuchaczy konferencji pojawili się m.in. dyrektor Instytutu Filologii Klasycznej UJ prof. Jerzy Styka, prof. Stanisław Śnieżewski czy dr hab. Agata Kluczek z UŚ. Obrady konferencji otworzył kierownik Zakładu Historii Starożytnej IH UJ i dyrektor Instytutu Judaistyki UJ prof. Edward Dabrowa, nad całością konferencji opiekę sprawował natomiast dyrektor Instytutu Historii UJ dr hab. Sławomir Sprawski.

Niniejszym należy stwierdzić, iż wszystkie cele postawione sobie przez organizatorów zostały spełnione a tegoroczną konferencję można uznać za w pełni udaną. Planowane jest wydanie recenzowanej publikacji zawierającej artykuły powstałe na bazie najlepszych referatów wygłoszonych w czasie obrad.

Data opublikowania: 06.05.2014
Osoba publikująca: Justyna Gałuszka